3 years ago
#5198 ציטוט
•  עמידה בדרישות 3.2 PCI DSS. תמיכה ב lock-out בניסיון כניסה כשל (ניתן להגדרה). איסור שימוש בסיסמאות שהיו בשימוש בעבר (ניתן להגדרה). כפיה על שינוי סיסמאות לפחות פעם ב -90 יום (ניתן להגדרה).
•  תמיכה בתנאים בתבניות הודעה. לדוגמא, עכשיו ניתן להסתיר כתובת למשלוח בהודעות דואר אלקטרוני אם משלוח לא נדרש.
•  תמיכה בלוגיקה בוליאנית עבור דרישות הנחה “AND” or “OR”   או קבוצות).
•  עיכוב בשימוש בנקודות זיכוי. בעל חנות יכול לציין פרק זמן שלאחריו נקודות יהיו פעילות.
•  אפשרות ללקוחות להפעיל קודי קופון הנחה מרובים.
•  אפשרות לבעל חנות להגדיר מספר הזמנה אישית. לדוגמה, ניתן להוסיף קידומת או תאריך.
•  אפשרות לבעל חנות לנהל את גישה לרשימת תוספים לפי סוג משתמש (ACL).
•  אפשרות לבעל חנות לציין טווח זמינות של מוצר (יוצג במקום הודעה כללית "אזל מהמלאי").
•  בחבילות מוצרים (תכונות הקשורות למוצרים אחרים). לקוחות יכולים להיכנס כמות פריטים בחבילה.
•  תמחור דיפרנציאלי תומך כעת בתאריכי התחלה וסיום (לכן הוסרו "מחירים מיוחדים" מתכונות המוצר).
•  מעקב אחר שינויים במלאי.
•  אפשרות לבעלי חנות וספקים להגיב לחוות דעת על מוצרים.